TRA CỨU HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập số biên nhận mà bạn đăng ký được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Tình hình xử lý hồ sơ 2018

ĐÃ TIẾP NHẬN

9345 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

6583 hồ sơ

XỬ LÝ ĐÚNG HẠN

8437 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng gần đây