TRA CỨU HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập số biên nhận mà bạn đăng ký được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Tình hình xử lý hồ sơ 2019

ĐÃ TIẾP NHẬN

11854 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

8175 hồ sơ

XỬ LÝ ĐÚNG HẠN

10071 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng gần đây