TRA CỨU HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập số biên nhận mà bạn đăng ký được từ hệ thống hoặc cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công

Tình hình xử lý hồ sơ 2017

ĐÃ TIẾP NHẬN

4988 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ

1855 hồ sơ

XỬ LÝ ĐÚNG HẠN

4528 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng gần đây